دستگاه تست ضربه چارپی

دستگاه تست ضربه چارپی -مطابق با استاندارد1-9277
ISIRI6981
مارک بن افزار- مجهز به نمایشگر bon800

-با قدرت 15 ژول 

-وزنه آونگ 5/2 کیلوگرم
-سرعت برخورد : 6/3 متر بر  ثانیه 

-زاویه رهایی : 150 درجه

- عرض گیره نمونه : بین 5 تا 10 سانتیمتر

گالری تصاویر دستگاه تست ضربه چارپی