دستگاه شاخص مقاومت حلقوی لوله(Ring stifeness)

دستگاه شاخص مقاومت حلقوی لوله
از این دستگاه به منظور تعیین مقاومت حلقوی لوله که در کانالها قرار گرفته و قرار است روی آنها خاکریزی شود استفاده میگردد.
این دستگاه قادر است مقدار نیروی وارده به لوله و میزان تغییر شکل حلقوی لوله را بصورت نمایش نمودار جهت بررسی ارائه دهد. 
شاخص های دستگاه 
1-تعیین دوپهنی و انتخاب مقدار دو پهنی برای اعلام آلارم 
2- تعیین نیروی وارده
3- تعیین سرعت حرکت فک ها 

گالری تصاویر دستگاه شاخص مقاومت حلقوی لوله(Ring stifeness)