تجهیزات آزمایشگاه پلی اتیلن

آزمون‌های معمول تولید لوله پلی اتیلن

عناوین آزمونهای تولید لوله پلی اتیلن به شرح ذیل است :

    شاخص جريان مذاب (ISO 1133)
    تعيين چگالي(ISO 1183)
    تعيين درصد کربن (ASTM D 1603)
    تست کشش ( BS2782-EN63-ASTM D 2412)
    آزمون فشار هيدرواستاتيک(EN 921)
    آزمون فشار ترکيدگي (ASTM D 1599)
    آزمون برگشت حرارتي (ISO 2505)
    اندازه گيري ابعاد و بررسي ظاهري لوله (ISO 11922)
    آزمايشO.I.T

    آزمايش فشردن(ISO-4437و EN-12106)