کیت دانسیته

کیت دانسیته
کیت دانسیته برای ترازوی آزمایشگاهی جهت توزین چگالی مواد در حال توزین است ، در آزمایشگاه ها جهت توزین از ترازوی آزمایشگاهی استفاده می گردد ، شرایطی از توزین وجود دارد که نیاز به کیت دانسیته است و توزین مواد بر روی ترازوی آزمایشگاهی نیاز به برد دیگری دارد که به کیت دانسیته معرفی می گردد. این کیت با اضافه شدن به برد ترازو امکان محاسبه ی چگالی مواد را در آب یا مایعات فراهم می نماید .