دستگاه تست VICAT (تست نرمی )

دستگاه تست VICAT
دستگاه ازمون VICAT برای لوله های  پی وی سی طبق استاندارد 2414 ملی و ASTM D 1525-09 


مجهز به :

1- نمایش طول حرکت سوزن با دقت 0/01 میلیمتر
2-نمایش دمای محفظه گرمکن سیال و کنترل ان با دقت 1 درجه
3-خنک کن سیال توسط آب و رادیاتور 
4-محفظه نمونه گذاری با قابلیت حمل نمونه به داخل سیال 
5-قابلیت ارتقاء تعداد نمونه در صورت درخواست خریدار