کولیس دیجیتال و معمولی

کولیس دیجیتال و معمولی
جهت اندازه گیری قطر قطعه کار، عمق شیار، قطر داخلی استوانه ها، بوش ها و ارتفاع قطعات مختلف با دقت های متفاوت بر حسب سیستم های اندازه گیری مختلف اندازه گیری مورد استفاده قرار میگیرد. 

گالری تصاویر کولیس دیجیتال و معمولی