انکوباتور

کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن  در شرایطی مناسب 

گالری تصاویر انکوباتور