طراحی و ساخت دستگاه های تست قطعات خودرو

طراحی و ساخت دستگاه های تست قطعات خودرو 
1. خط تست مخازن CNG  خودرو 
2. تست نشتی فیلتر بنزین خودرو
3. تست نشتی دریچه کولر هوای خودرو
4. تست نشتی رزوناتور
5. تست نشتی اگزوز خودرو
6. تست نشتی قالپاق درب موتور 
7. تست نشتی سینی روغن موتور 
8. تست نشتی پمپ بنزین خودرو
9. تست نشتی باک بنزین خودرو
10. تست آببندی دینامیکی
11. تست فشار شیلنگ ترمز خودرو
12. تست آببندی روغن  سرریز موتور 
13. تست خلع
14. تست افت فشار