تجهیزات تست آزمایشگاه پلی پرو پیلن (PP)

آزمون مواد اولیه و لوله های پلی پروپیلن

استاندارد ملی مرجع برای آزمون مواد اولیه و لوله های پلی پروپیلن برای لوله کشی آب سرد، گرم و داغ استاندارد شماره ISIRI 6314 می باشد و طبق این استانداردها، آزمونهای معمول لوله های پلی پروپیلن به شرح ذیل است :
1. اندازه گيري ابعاد ISIRI 2412
2. شاخص جريان مذاب -ISO 1133 , ISIRI 6980
3. تعيين چگالي - ISO 1183 , ISIRI 7090-1
4. آزمون فشار هيدرواستاتيک - EN 921, ISIRI12181
5. آزمون برگشت طولی - ISO 2505 , ISIRI 17614
6. آزمون پایداری حرارتی همراه آزمون هیدروستاتیک - EN 921, ISIRI12181
7. مقاومت در برابر ضربه  ISO 9854 , ISO 179
8. تاثیر بر آب آشامیدنی ISIRI 6314-1
9. سنجش ماتی(Opacity) لوله EN 578