حضور شرکت دانش بنیان بن افزار در سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست

حضور شرکت دانش بنیان بن افزار در سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست

این نمایشگاه امروز بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک در منطقه خاورمیانه به شمار می رود و در بین نمایشگاه های معتبر صنعت پلاستیک جهان طبقه بندی می شود.